NOKA kurs i anatomi og fysiologi

Helsesidene

NOKA kurs i anatomi og fysiologi er utarbeidet av fagsjef Berit Grøntoft Jahr, i samarbeide med Amanuensis ved Universitetet i Bergen,
Alvin O. Danielsen

Vi skal nå starte på en rundreise i en utrolig spennende verden, vår egen kropp! Vi skal se hvordan den er bygd opp, (anatomien) og hvordan den fungerer (fysiologien).

Ved å ta for oss hovedtrekkene i kroppens oppbygning og ha det som grunnlag for de viktigste fysiologiske prosessene, slår vi sammen disse to temaene, og får derved en god innsikt i helheten.

Anatomi (gresk; anatemnein, skjære opp/dissekere) er læren om kroppens bygning. Menneskets anatomi, som er grunnlegende fag for legevitenskapen, deles inn iSystematisk anatomi som beskriver de enkelte elementer som knokler, muskler, blodkar etc., og Topografisk anatomi som beskriver kroppens regioner, som ansikt, hals, bekken etc., med særlig vekt på de innbyrdes forholdene mellom elementene.

I mikroskopisk anatomi studerer man organenes og vevenes finere bygning (histologi) og cellestrukturer (cytologi).

Sammenlignende anatomi vil si undersøkelser av ulike dyrearters oppbygning.

Fysiologi (gresk; fysis, natur og logos, lære) er læren om organismens normale funksjoner. Det er mange fagområder innenfor fysiologi, som eksempler kan nevnesnevrofysiologi, som omhandler nervesystemets funksjoner, kretsløpsfysiologi, som omfatter blodets, hjertets og blodårenes funksjoner, muskelfysiologi, som omfatter muskelsystemets funksjoner, ernæringsfysiologi, som omfatter kosthold og ernæring, hørselsfysiologi, synets fysiologi osv.

Fysiologien er i dag et en eksakt vitenskap som nyttiggjør seg teknikker både fra fysikken, kjemien og matematikken, og er et grunnfag for medisinere og annet helsepersonell fordi forståelse av de normale funksjoner er nødvendig for innsikt i sykdomsprosessen.

Fysiologisk = frisk, normal, naturlig. Motsatt; patologisk.

Hva består så egentlig et menneske av?
Redusert til sine elementære bestanddeler har et menneske en relativt enkel kjemisk sammensetning. Over 99 prosent består av bare ti forskjellige grunnstoffer, og størstedelen er naturligvis oksygen og hydrogen i form av vann. Vi finner også karbon nok til to poser grillkull, jern til et par solide spiker pluss svovel til noen ganske store fyrstikkesker.